សកម្មភាពក្រុមហ៊ុន

សកម្មភាពក្រុមហ៊ុននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១

 

ការបើកដំណើរការសាខាថ្មីរបស់ស៊ីអុី អិចប្រេស នៅក្រុងភ្នំពេញ​ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ នៅមុខទីតាំងសាខាផ្ទាល់ ដោយមានការលេងកំសាន្តក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗពីស៊ីអុី។ កម្មវិធីរបស់យើងបានប្ររព្ធនៅទីតាំងសាខាស៊ីអុី បឹងកេងកង ផ្លូវ៣១០ ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ២៧ ២៨ ​ខែវិច្ឆិកា ២០២១។

សម្រាប់ទីតាំងសាខា បឹងកេងកង ផ្លូវ៣១០ នេះយើងមានលោក កែវ វាសនា ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំប្រតិបត្តិការ ការងារដឹកជញ្ជូន និងការគ្រប់គ្រងរាល់បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ផងដែរ។

ឈ្មោះសាខា៖ ហាង TS (បឹងកេងកង ផ្លូវ៣១០)
លេខទំនាក់ទំនង៖ ០៩៥ ៧១២ ១៦៨
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៦១ ផ្លូវ ៣១០ ភូមិ៥ ក្រុម៣៩ សង្កាត់អូឡាំពិក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។