ស្វែងរកបណ្តាញ

សេវាអតិថិជន

ផលិតផល & សេវាកម្ម


សេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សក្នុងស្រុក

ដឹកដល់ក្នុងថ្ងៃដរដែល, ដឹកដល់ថ្ងៃបន្ទាប់, ដឹកដល់២ថ្ងៃបន្ទាប់, ដឹកដល់តាមម៉ោងកុម៉្មង់ និងសេវាបញ្ញើពិសេសផ្សេងៗទៀត

ដឹកជញ្ជូន កម្ពុជា-ចិន

មានសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក​ អាកាស សមុទ្រ​ និងតាមច្រកអន្តរជាតិផ្សេងៗ រវាងប្រទេស​​កម្ពុជា​ និង ចិន 

ផលិតផល​ និង​ សេវាកម្ម IT

ដំណោះស្រាយប្រពន្ធ័ Logistics,​​ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន (TMS),​ សេវាកម្មខាងជីភីអេស (GPS), និង បង្កើតប្រពន្ធ័តាមការកុម៉្មង់

សេវាដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង

សេវាដឹកជញ្ជូនFTL, LTL, គ្រប់ខេត្តក្រុង និងសេវាពិសេសផ្សេងៗទៀត

សេវាកម្មឃ្លាំងស្តុកទំនិញ

មានផ្តល់សេវាឃ្លាំងស្តុកទំនិញទំលំទូលាយ: ស្តុករយៈពេលខ្លី វែង ស្តុកទំនិញអណឡាញ និងជួលឃ្លាំង

សេវាកម្មមានប្រយោជន៍​ច្រើនទៀត

ផ្តល់ជូនខ្វូតឥតគិតថ្លៃ​ ទៅទទួលយកទំនិញ ជួយទូទាត់ប្រាក់លើទំនិញ ស្តុកទំនិញទុកបណ្តោះអាសន្ន 

ព័ត៌មានអំពី ការដឹកជញ្ជូន


សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន