ផលិតផល & សេវាកម្ម


សេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សក្នុងស្រុក

ដឹកដល់ក្នុងថ្ងៃដរដែល, ដឹកដល់ថ្ងៃបន្ទាប់, ដឹកដល់២ថ្ងៃបន្ទាប់, ដឹកដល់តាមម៉ោងកុម៉្មង់ និងសេវាបញ្ញើពិសេសផ្សេងៗទៀត

ដឹកជញ្ជូន កម្ពុជា-ចិន

មានសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក​ អាកាស សមុទ្រ​ និងតាមច្រកអន្តរជាតិផ្សេងៗ រវាងប្រទេស​​កម្ពុជា​ និង ចិន 

សេវាកម្មឃ្លាំងស្តុកទំនិញ

មានផ្តល់សេវាឃ្លាំងស្តុកទំនិញទំលំទូលាយ: ស្តុករយៈពេលខ្លី វែង ស្តុកទំនិញអណឡាញ និងជួលឃ្លាំង