ទទួលបាន $5 សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលបានដែលទិញទំនិញពីចិនរយៈ APP CE Express-CN

1. ចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $2 ភ្លាមៗ)
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
2. ទិញទំនិញពីចិនតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $5 នៅថ្ងៃបន្ទាប់)
🛍 របៀបទិញទំនិញតាមរយៈ APP CE Express-CN សូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram 
👉រួសរាន់ឡើង! ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 មិថុនា 2024 ប៉ុណ្ណោះ!

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុងខែមិថុនា សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវា CEជួយទិញ!

រាល់ការបញ្ជាទិញតាមអ៊េបជួយទិញ “CE Express-CN” នឹងទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ រហូតដល់ 6.40¥ ។
ចង់ដឹងថាត្រូវទិញដោយរបៀបណាមែនអត់? មោះ! ទាក់ទងមកកាន់តេឡេក្រាម ខាងក្រោមឥឡូវនេះ🛍

👉 សូមទំនាក់ទំនងសេវាកម្មជួយទិញតាមតេឡេក្រាម:
✅ ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 មិថុនា 2024
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទិញទំនិញពីចិន

ចំណេញបានរហូតដល់ទៅ$7សម្រាប់ចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនពីចិនមកខ្មែរ

គ្រាន់តែទិញទំនិញលួងខ្លួនឯងសោះ ក៏ទទួលបានប្រម៉ូសិនបន្ថែមដែរ, រកឯណាមាន? 🥰
🚛ចំណេញបានរហូតដល់ទៅ$7សម្រាប់ចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនពីចិនមកខ្មែរ។🚛

1. ចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $2 ភ្លាមៗ)
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ.
2. ទិញទំនិញពីចិនតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $5 នៅថ្ងៃបន្ទាប់)
🛍 របៀបទិញទំនិញតាមរយៈ APP CE Express-CN សូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram

👉រួសរាន់ឡើង! ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ឧសភា 2024 ប៉ុណ្ណោះ!