ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

  • អាស័យដ្ឋាន:​ អាគារវ័នផាក ផ្ទះលេខ A17-18-19-20 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
  • លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់សេវាកម្មក្នុងប្រទេស: (855) 93 310 666 / (855) 95 503 168 / (855) 97 250 8666
  • លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់សេវាកម្មពីចិន-ខ្មែរ:​ (855) 11 2 15 829 / (855) 15 542 666
  • អុីមែល: info@cambodianexpress.com