ដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសេវាកម្ម:

បញ្ជាទិញសេវាកម្មមុនម៉ោង 17:00, ការដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅមុនម៉ោង 18:00 ក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ (សំរាប់ក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ) ។​

កត្តាជំនួយសេវាកម្ម រួមមាន:

1. ប្រពន្ធ័បញ្ជាទិញសេវាកម្មបញ្ញើឆាប់រហ័សតាមអនឡាញ

2. ផ្តល់លទ្ធភាពតាមដានដំណើរការដឹកជញ្ជូនតាមអនឡាញ

3. ទៅទទួល និង ផ្ញើកញ្ចប់បញ្ញើដោយផ្ទាល់

4. ទៅទទួលកញ្ចប់បញ្ញើដល់ទីតាំងចែកចាយរបស់អ្នកផ្ទាល់

5.​ សេវាប្រមូលប្រាក់ថ្លៃទំនិញពីអតិថិជនរបស់អ្នក

បំពេញលក្ខខណ្ឌ:

1. សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាឈ្មោះទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ញើ / អ្នកទទួលគឺត្រឹមត្រូវ

2. ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកនិងទំនិញ សូមកុំដាក់ទំនិញហាមឃាត់ ទំនិញកក ទំនិញគ្រោះថ្នាក់ វត្ថុរាវ អាគុយជាដើម

3. មុននឹងផ្ញើកញ្ចប់សូមខ្ចប់វាអោយបានត្រឹមត្រូវនិងរៀបចំកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នកជាមុនសិន

4. សូមយកចិត្តទុកដាក់លើពេលវេលានិងតំបន់ដើម្បីជៀសវាងភាពរអាក់រអួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

5. សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលនិងពេលវេលាមកដល់ហើយរក្សាការទំនាក់ទំនងឱ្យរលូន

សូមសហការជាមួយពួកយើងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត:

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជន: 023 921 666 / 093 310 666 / 095 503 168